Activitats 2021

Assemblea general

El Casal Català de Tolosa ha fet la seva Assemblea General ordinària per l’any acadèmic 2020-2021 el dissabte 16 de gener de les 3 a les 5 de la tarda, per zoom.
Un 45% dels socis es van connectar o van donar procuració.
S’han aprovat per unanimitat els balanços moral i financer presentats per la Junta per l’any acabat.
Es va elegir o reelegir, també per unanimitat, els membres de la Junta i del Consell d’administració.
Per acabar, es va discutir un document d’orientacions per les activitats de l’any 2021.


Le Casal Català de Toulouse a tenu son Assemblée Générale ordinaire pour l’année académique 2020-2021 samedi 16 janvier courant de 15 à 17 heures, par zoom.
45% des adhérents se sont connectés ou ont donné procuration.
Les rapports moral et financier présentés par le Bureau sortant ont été approuvés à l’unanimité.
Ont été élus, ou réélus, également à l’unanimité, les membres du Bureau et du Conseil d’administration.
Enfin a été discuté un document d’orientation pour les activités de 2021.

Junta / Bureau:
Enric SALVANS-ROUSSEL PRESIDENT
Anna GRAU-GARRIGA VICE-PRESIDENTA
Jordi LLORENS-LLORACH TRESORER
Jordi TRESCASES TRESORER-ADJUNT
Barbara LAVERGNE-SALVANS SECRETàRIA
(vacant) SECRETARI-ADJUNT

Consell d’Administració:
Ester ARMENGOU MIRET
Ramon BERNAT
Fabrice CORRONS
Julien COUTURIER
Maria GAMISANS
Gerió GARRÒS
Bernat JUST
Marie LEFEVRE-FONOLLOSA
Estel LLANSANA-MARTÍNEZ
Marta MARIMÓN
Roc MAYMÓ-CAMPS
Giuliana MULAS
René PUECH
Josep VIDAL